Arcibratrstvo Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše

Arcibratrstvo Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše

„Jak velmi je v církvi potřebný zástup srdcí bdících na modlitbách, díky kterým láska Božského Srdce nezůstane osamocená a neopětovaná.“ ( sv.Jan Pavel II. )

Čestná stráž je modlitební společenství, které vzniklo 13. března 1863 v klášteře sester Wizytek v Bourg ve Francii na základě zjevení sestře Marii od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Základy pobožnosti spočívají ve zjeveních svaté Markétě Marii Alacoque.

V naší farnosti byla Čestná stráž založena 21. června 1999. Pracujeme v návaznosti na sestry Wizytky (sestry Navštívení Panny Marie) z Krakova. Generální ředitelství Arcibratrstva Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše sídlí v Paříži v klášteře Paray-le Monial. Tam a také v klášteře sester Wizytek jsou slouženy mše svaté za všechny členy Čestné stráže a jejich rodiny na celém světě. Jména členů jsou zapisována do „Hodin Milosrdenství“ a do věčných knih v sesterských klášterech. S členstvím jsou spojeny také různé odpustky.

V pokynech společenství čteme: „Členové si vyberou jednu hodinu v průběhu dne, kterou pak dodržují a všechny běžné úkony konané v dané hodině obětují Nejsvětějšímu Srdci Páně a nic na nich nemění.“

Prožíváme tedy tuto jednu hodinu ve spojení s Božským Srdcem ukrytým ve Svatostánku v místě, kde se v této hodině nacházíme. Své běžné povinnosti či úkony vykonáváme co nejlépe v duchu odevzdanosti a vynahrazování všech bolestí a lidských hříchů Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. K členům Čestné Stráže patřili rovněž papežové: Pius IX, Leon XIII, Pius X. Naše Čestná Stráž získala požehnání papeže Jana Pavla II.

 U příležitosti 20. výročí našeho vzniku 6. června 2019 nám bylo požehnáno Františkem Lobkowiczem biskupem ostravsko – opavským.

Naše činnost zahrnuje každoměsíční formační setkání, mši svatou na první pátek a adorační hodinu od 15-16 hod s modlitbou Korunky v neděli po prvním pátku. 

Za Čestnou stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše Alžběta Mokroszová (vedoucí společenství)

 

Všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše srdečně zveme do našich řad. Setkáváme se každý první čtvrtek v měsíci. Začínáme adorací v 15 hod. ve farním kostele a od 16.15 hod následuje formační setkání v Malé sálce pod farou.