Synoda 2021-2023

Synoda 2021-2023

Dovolujeme si Vás pozvat na třetí online setkání synodní skupinky v pátek 14.01.2022 v 19 hodin. Tématem bude tentokrát téma č.5 " Spoluzodpovědnost za misijní poslání".

 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7623463384
 
Meeting ID: 762 346 3384

Srdečně zvou manželé Černohorští

 

Zakládáme synodální skupinky !

Všichni jsme srdečně zváni k tomu, abychom se zúčastnili osobně první fáze Synody o synodalitě v malých skupinkách. V těchto skupinkách je počátek společné cesty, o které mluví papež František a mají z nich vzejít podněty, které budou zpracovávány v dalších fázích synody.

26.10.2021 večer proběhlo na faře setkání pastoračních pracovníků, kde bylo navrženo, aby se ta společenství, která se dlouhodobě scházejí, stala prvními synodálními skupinkami v naší farnosti. Všem ostatním, kdo mají chuť se zapojit, nabízíme buď začlenění do některé ze skupin, nebo vytvoření nové skupinky.

 

Koordinátorem skupinek za naší farnost byl jmenován Roman Černohorský  Telefon 606723936  (vždy po 18  hodině),  mail : [email protected]

Potřebné instrukce k průběhu jednotlivých setkání podá na požádání otec Jan Svoboda nebo Roman Černohorský

Vzhledem k tomu, že první fáze Synody byla prodloužena do srpna 2022, otevřel se nám všem větší časový prostor.  Původně byla plánována 3 setkání skupinek v měsíci listopadu a prosinci 2021  a  v  lednu 2022. Nyní ještě nemáme k dispozici definitivní datum, do kterého je nutno podněty zaslat diecéznímu koordinátorovi. Nicméně první schůzky v listopadu se mohou uskutečnit, pokud nám to ovšem covidová situace dovolí.


Podpůrné materiály pro synodální proces v diecézích:

01 - Základní informace a pozvání na společnou cestu.pdf (140.23 kB)

02 - Průběh synodálního procesu v ČR přehledně.pdf (124.28 kB)

03 - Metodika vytvoření pracovních skupinek.pdf (174.72 kB)

04 - Metodika setkání pracovní skupinky.pdf (163.36 kB)

05 - Biblické inspirace pro práci ve skupinkách.pdf (161.41 kB)

06 - Hlavni otazky pro synodalni konzultacni setkani_.pdf (234.40 kB)

Dokumenty pro skupinky:

Tematické okruhy (23.38 kB)

Setkání v pracovní skupince (27.02 kB)

Modlitba za synodu (22.73 kB)

Vademecum pro skupinky (73.90 kB)

 

Aktuální informace o průběhu synody:

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023


Co je to synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude tento proces probíhat a jak bude realizován? Jaký bude mít dopad? Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

Co je to synoda?
„Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Týká se mě osobně?
Ano! Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá se Tě: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?” (srov. Mt 16,15)

Je synodální proces projevem nějaké módní vlny „demokratizace církve“?
Nikoli! Tento proces chce být procesem naslouchání celému Božímu lidu, všem v církvi: od prostých křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže. Všem je dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu mají zejména biskupové, stojící v čele jednotlivých diecézí, naslouchat tomu, co říká Duch Svatý prostřednictvím křesťanů v jejich diecézích.

Jak bude synodální proces probíhat?
9 - 10. října 2021 - Slavnostní zahájení papežem Františkem ve Vatikánu
17. října 2021 – Slavnostní zahájení synody v každé diecézi
• Biskup každé diecéze určí koordinátora, který spolu s týmem bude moderovat celý
synodální proces na úrovni diecéze 
• V každé farnosti bude ustanoven koordinátor synodálních skupinek, které zde vzniknou.
• V průběhu měsíců říjen 2021 až srpen 2022 se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat
o nabídnutých tématech

Jak bude synodální proces realizován?
Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.

A jaký bude praktický dopad celého procesu?
Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže fáze realizace podnětů. Ta vnese do života církve nové oživení struktur a příležitostí k naslouchání všem, k rozlišování, k dialogu a oživení stylu rozhodování, a to jak na úrovni místních církevních společenství, tak na úrovni celé církve.

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

leták ke stažení

 

převzato z webu církev.cz